Om TicTac Learn AB och denna integritetspolicy

TicTac Learn AB, org.nr 556567-7266, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö (”TicTac”, ”vi” eller ”oss”) bedriver verksamhet inom utveckling av system för utbildning och kommunikation, producering av interaktiva webb- och mobilutbildningar samt därmed förenlig verksamhet.

Inom ramen för TicTacs verksamhet behandlar TicTac personuppgifter för vilka TicTac är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att TicTac har en skyldighet att tillse att behandlingen av personuppgifter utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning och de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och framför allt hur vi behandlar dem. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter, varför det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder TicTacs tjänster. Om du inte känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter bör du inte använda våra tjänster. Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vi ber dig observera att vissa sidor på vår hemsida innehåller länkar till hemsidor som hanteras av tredje part. Dessa hemsidor har egna integritetspolicyer och TicTac är inte ansvarigt för deras verksamhet eller deras informationsrutiner. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartshemsidor bör därför granska integritetspolicyerna för dessa hemsidor innan några personuppgifter skickas till dem.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till TicTacs cookiepolicy.


Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
 • köp- och betalhistorik;
 • faktureringsinformation samt betalningsinformation, samt annan information som du lämnar i samband med köp av tjänst;
 • kön;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår hemsida och våra tjänster; och/eller
 • IP-adress.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • TicTacs hemsida/hemsidor, t.ex. när du fyller i vårt kontaktformulär;
 • när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
 • genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kund eller kontaktperson för någon av våra affärspartners;
 • genom beställning eller användning av våra tjänster; och/eller
 • från tredje parter i form av allmänna register eller någon av våra samarbetspartners.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

TicTac kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörande av avtal
  • För genomförande av rekryteringsförfaranden.
  • För betalning samt för att ge dig åtkomst till våra tjänster och de funktioner (bl.a. support och konsulthjälp) som tillhandahålls i dessa.
 • Uppfylla rättslig skyldighet
  • Vi sparar fakturaunderlag och rekryteringshandlingar i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Berättigat intresse
  • För att kunna kommunicera med dig via bl.a. e-post och för att hantera köp och beställningar som genomförs av företagsrepresentant för företags räkning behandlar vi representantens personuppgifter.
  • För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kunders användningsvanor i syfte att analysera eventuella brister i våra tjänster, samt för statistikändamål.
 • Samtycke
  • För att kunna skicka ut direktmarknadsföring och utföra kundundersökningar.

Lagring av personuppgifter

TicTac vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med TicTac.
 • Användare och administratörer: Om du är användare eller administratör i någon av TicTacs tjänster, sparas dina uppgifter så länge som tjänsten är tillgänglig för den kund som gett dig användar- eller administratörsbehörighet till tjänsten.
 • Fullgörelse av avtal: Personuppgifter till representanter till TicTacs kunder som lämnas i samband med beställning av tjänster sparas så länge som krävs för att TicTac eller någon av våra samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med kunden.
  • Kommunikation: Om du har kontakt med TicTac via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
  • Jobbsökanden: TicTac sparar dina ansökningshandlingar inklusive ditt CV, personliga brev och foto, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
  • Rättslig skyldighet: TicTac sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
  • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
  • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring under en period om 12-18 månader samt under den tiden som du är kund hos TicTac alternativt anmält dig till TicTacs nyhetsbrev.

Överföring av personuppgifter

TicTac iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Vi vill understryka att vi inte säljer dina personuppgifter till någon tredje part. TicTac kan komma att överföra dina personuppgifter i följande situationer:

 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av TicTacs verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Tredjepartstjänsteleverantörer: Vi har avtal med andra företag som utför tjänster å våra vägnar. Dessa tjänster omfattar bl.a. CRM-system, support, nyhetsbrev, digital signering samt analyser av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar. Dessa företag får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål.
 • Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att TicTac ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

De överföringar som beskrivs ovan kan göras till mottagare i medlemsstater till EU/EES såväl som till tredje länder vars lagstiftning kan komma att skilja sig från reglerna för dataskydd inom EU och EES. Vid överföringar till sådana tredje länder kommer TicTac att vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna integritetspolicy. Detta kan inkludera, bl.a. att:

 • EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • TicTac har inhämtat ditt uttryckliga samtycke till överföringen;
 • TicTac har ingått avtal med mottagaren som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU), utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna; eller
 • mottagaren är ett koncernbolag och TicTac-koncernen har upprättat bindande företagsinterna regler för koncernens personuppgiftsbehandling, vilka godkänts av relevant tillsyns­myndighet (så kallade Binding Corporate Rules).

Du har rätt att få en kopia av de säkerhetsåtgärder som vi har använt oss av när vi överför personuppgifter till ett land utanför EU/EES genom att kontakta TicTac.


Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på den rättsliga grunden att du har lämnat ditt samtycke till det, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket.


Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att TicTacs behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.


Ändringar i integritetspolicyn

Observera att innehållet i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på TicTacs hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.


Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på kontaktuppgifterna nedan.

TicTac Learn AB
Dockplatsen 1,
211 19 Malmö
[email protected]

×

Välkommen att kontakta oss

Fyll i dina uppgifter här så återkopplar vi så snart vi kan.